OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH PRZEZ LEKARZA
W PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.
NR POSTĘPOWANIA 66/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający:
  • czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  • zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu
    z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  • ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
  • aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP,
  • aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  1. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia od dnia 01.10.2023r. do 30.09.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 66/2023 – LEKARZ NiŚOZ NDG”
do dnia 18.09.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00