OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO I PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 106/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do zgłaszana ofert w zakresie:

Zadanie 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym oraz w Poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku,

Zadanie 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym.

 

Wymagania podstawowe:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty ginekologii i położnictwa lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
  3. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez min. ostatnie 5 lat (oświadczenie),
  4. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o. w Malborku (stacjonarna, wykonywana w  przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
  5. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe.
  6. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności.
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia od dnia 01.01.2023r. do  dnia 30.06.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 106/2022 – lekarz oddziału poł-gin – zadanie nr …….”
do dnia 15.12.2022r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00