OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ORTOPEDII
I TRAUMATOLOGII RUCHU NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I IZBIE PRZYJĘĆ  ORAZ W PORADNI ORTOPEDYCZNO-URAZOWEJ W MALBORKU I W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA 104/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do zgłaszana ofert w zakresie:

 

Zadanie 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale chirurgii ogólnej i w Poradni ortopedyczno-urazowej w Malborku w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zadanie 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni ortopedyczno-urazowej w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

Wymagania podstawowe:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny, lub ukończony min. II rok specjalizacji z ww. dziedziny,
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,
  5. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie BHP.

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia od dnia 01.01.2023r. do  dnia 31.10.2024r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 104/2022 – lekarz ORTOPEDA – zadanie nr ………..”

 do dnia 15.12.2022r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00