OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

NR POSTĘPOWANIA 46/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.0.295 t.j.)  zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do składania ofert w zakresie:

 

Zadanie 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym oraz w Poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku,

Zadanie 2: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym oraz w Poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku i Poradni położniczo-ginekologicznej w Nowym Stawie,

Zadanie 3: udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku, Poradni położniczo-ginekologicznej w Nowym Stawie i Poradni położniczo-ginekologicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Wymagania podstawowe:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty ginekologii i położnictwa lub I lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
  3. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
  4. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  5. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
  6. Lekarz posiadający aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  7. Lekarz posiadający aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.10.2021r. do  dnia 30.09.2023r. z wyłączeniem Zadania nr 1, w którym dopuszcza się zawarcie umowy również na okres 01.10.2021-31.12.2022.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 46/2021 – lekarz  POŁ-GIN– ZADANIE NR ……..”  do dnia 22.09.2021r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00