OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU: RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA W TRANSPORCIE MEDYCZNYM/SANITARNYM IZBY PRZYJĘĆ
I POZ (PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ)
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 49/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.0.295 t.j.)  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.) zaprasza ratowników medycznych -kierowców do zgłaszania ofert w ramach niniejszego konkursu.

 

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie ratownika medycznego – kierowcę w celu zabezpieczenia ok. 170 godzin miesięcznie udzielania świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w ramach:

1) transportu medycznego/sanitarnego Izby Przyjęć w Malborku – 75% ilości godzin

2) transportu medycznego/sanitarnego w ramach POZ – 25% ilości godzin

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.10.2021r. do  dnia 31.12.2022r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 49/2021 – Ratownik medyczny – kierowca IP/POZ Malbork”  

do dnia 22.09.2021r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00