OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W RODZAJU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYCHODNI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM ORAZ W PRZYCHODNI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM- FILIA OSTASZEWO, FILIA STEGNA

NR POSTĘPOWANIA 59/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

  1. Lekarz spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zaresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2013 poz.1248 z późn. zm.) i Ustawy z dn. 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
  2. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  3. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (zaświadczenie o wpisie do Rejestru Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich lub Indywidualnych Praktyk Lekarskich).
  4. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  5. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
  6. Lekarz posiadający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  7. Lekarz posiadający decyzję ZUS w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy,
  8. Lekarz posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.11.2020r. do 31.10.2022r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 59/2020 – lekarz POZ NDG, STEGNA,OSTASZEWO” do dnia 05.10.2020r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00