OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ,ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ SZPITALA W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 58/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190 z późn.zm.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania badań endoskopowych
w Pracowni endoskopowej oraz udzielania świadczeń w oddziale chirurgii ogólnej i poradni chirurgii ogólnej szpitala w Malborku

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na okres: od dnia 01.10.2020r. do 30.09.2022r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 58/2020 – lekarz Pracowni endoskopii, poradni i oddziału chirurgii”

do dnia 15.09.2020r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00