OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 44/2020

 

 Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na:

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala w Malborku ( świadczenia zdrowotne w porze dziennej wraz z dyżurami)

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.06.2020r. do 31.05.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpital w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

 „Konkurs ofert 44/2020 – lekarz AiIT” do dnia 26.05.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00