OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W PORZE DZIENNEJ, PEŁNIENIA DYŻURÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z GOTOWOŚCIĄ

NR POSTĘPOWANIA 45/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do składania ofert na stanowisko:

Lekarza oddziału położniczo-ginekologicznego w zakresie świadczenia usług medycznych w porze dziennej oraz pełnienia dyżurów medycznych wraz z gotowością.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.06.2020r. do 31.05.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 45/2020– lekarz oddziału położniczo-ginekologicznego”

do dnia 27.05.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

 

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00