OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU: PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ I PRZYCHODNI POZ NS (WRAZ
Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH)

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza pielęgniarki, do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki Przychodni Specjalistycznej i Przychodni POZ NS (wraz z udzielaniem świadczeń pielęgniarskich) w Malborku spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Wykonywanie zawodu w oddziale zabiegowym lub zachowawczym, izbie przyjęć; przychodni  specjalistycznej (np. poradni chirurgicznej) przez okres min. 5 lat.
  4. Udzielanie świadczeń przez nie mniej niż 200 godzin miesięcznie
  5. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
  6. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP ,
  7. Posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pielęgniarki.
  8. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarka koordynująca Przychodni Specjalistycznej i POZ NS  wraz z udzielaniem świadczeń pielęgniarskich ” do dnia 23.12.2019r. r. do godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00