OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – choroby wewnętrzne (posiadany dyplom ukończenia),
  3. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista chorób wewnętrznych (oświadczenie).
  4. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 5 lat (oświadczenie)
  5. Doświadczenie w zarządzaniu oddziałem , pododdziałem nie krótsze niż 3 lata  (poświadczenie)
  6. Zarejestrowana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,
  7. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta.
  8. Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne,
  9. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:  od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – lekarz koordynator oddziału  wewnętrznego MK”

do dnia 20.12.2019r. do godz. 10°°

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00