Malbork, 19.08.2019r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W RAMACH PORADNI GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
NALEŻĄCEJ DO POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających wymagania formalne:

 

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w  zakresie chorób płuc
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu
    z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Osoba nie karana za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe,
  5. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  6. Osoba posiadająca orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza, wydane przez lekarza medycyny pracy.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:od dnia 01.10.2019r. do 30.09.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – świadczenia w zakresie poradni gruźlicy i chorób płuc”

do dnia 06.09.2019r r. do godz. 10°°

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00