OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO LEKARZA

ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO SZPITALA WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU

 

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja –  pediatria (posiadany dyplom ukończenia),
  3. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako lekarz specjalista pediatrii (oświadczenie).
  4. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego  przez ostatnie 5 lat (oświadczenie)
  5. Doświadczenie w zarządzaniu  oddziałem , pododdziałem nie krótsze niż 3 lata  (poświadczenie)
  6. Zarejestrowana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,
  7. Osoba nie karana za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta.
  8. Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – pediatria,
  9. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).
  10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.10.2019r. do 30.09.2022.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert –koordynator oddziału  pediatrycznego” do dnia 20.09.2019 r. do godz. 10°°

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00