OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE ONKOLOGII

NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert na:

 

Zadanie 1: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej na oddziale chirurgicznym i poradni onkologicznej w Malborku;

Zadanie 2: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej na oddziale chirurgicznym w Malborku;

Zadanie nr 3: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie onkologii w poradni onkologicznej w Malborku ;

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.05.2019r. do 30.04.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – lekarz onkolog – zadanie nr …”

do dnia 19.04.2019r r. do godz. 10°°

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Szczegółowe warunki konkursu (w tym formularz) są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00