OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RAMACH ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I PORADNI CHIRURGICZNEJ

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert na:

 

Zadanie 1:Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga na oddziale chirurgii ogólnej,  w poradniach chirurgicznych w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim i ZRM, wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Oddziału chirurgicznego (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza);

Zadanie 2:Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza chirurga na oddziale chirurgii ogólnej oraz w poradni chirurgicznej w Malborku i Nowym Dworze Gdańskimwraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Bloku Operacyjnego

Zadanie 3:Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów  na oddziale chirurgii ogólnej oraz w poradni chirurgicznej w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza)

Zadanie 4:Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów  na oddziale chirurgii ogólnej oraz w poradni chirurgicznej w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, wraz z pełnieniem dyżurów w ZRM w Malborku (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza),

Zadanie 5:Udzielanie świadczeń zdrowotnych na oddziale chirurgii ogólnej i w pracowni gastroenterologicznej (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza),

Zadanie 6:Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy chirurgów na oddziale chirurgii ogólnej (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza)

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.05.2019r. do 30.04.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – świadczenia chirurgiczne, zadanie nr: ………” do dnia 19.04.2019r. do godz. 10°°

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź
w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00