OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RAMACH SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w  zakresie medycyny ratunkowej lub lekarz po drugim roku specjalizacji z medycyny ratunkowej,
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,
  4. Osoba nie karana za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,
  5. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.04.2019r. do 31.03.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – lekarz ZRM” do dnia 08.03.2019 r. do godz. 12:00

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00