OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU: RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA

W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj.Dz.U. 2018 poz. 1510 ) zaprasza ratowników medycznych-kierowców do zgłaszania ofert.

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie odpowiedniej liczby ratowników medycznych – kierowców w celu zabezpieczenia ok. 192 godzin/miesięcznie w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2021r. w zespołach wyjazdowych  PCZ Sp. z o.o. (szpital w Nowym Dworze Gdańskim).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert: ratownik medyczny-kierowca NDG”

do dnia 21.01.2019r. do godz. 10:00

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00