OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert:

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 28.01.2019r. do 30.11.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – lekarz oddziału  wewnętrznego szpitala w Nowym Dworze Gdańskim

do dnia 21.01.2019r. do godz. 12°°

 

Rozstrzygnięcie konkursuofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00