OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU: RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA

W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU LUB NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  napodstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1938) zaprasza ratowników medycznych-kierowców do zgłaszania ofert.

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie odpowiedniej liczby ratowników medycznych – kierowców w celu zabezpieczenia:

Pakiet nr 1: ok. 4464 roboczogodzin/miesięcznie w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2021r. w zespołach wyjazdowych  PCZ Sp. z o.o. (szpital w Malborku).

Pakiet nr 2: ok. 2976 roboczogodzin/miesięcznie w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2021r. w zespołach wyjazdowych PCZ Sp. z o.o. (szpital w Nowym Dworze Gdańskim).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert: Pakiet nr ………….  – ratownik medyczny-kierowca”

do dnia 23.07.2018 r. do godz. 10:00

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00