OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI W SZPITALU  W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  napodstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1938) zaprasza pielęgniarki,do zgłaszana ofert na stanowiska:

 

Pielęgniarka:

1)      ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

2)      ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO

 

spełniających następujące wymagania formalne:

1.       czynne prawo wykonywania zawodu,

2.       Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,

3.       Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.

4.       Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP ,

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.08.2018r. do 31.07.2020r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarka …………………………………………(wstawić nazwę)”

do dnia 24.07.2018r. r. do godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

                Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00