OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE RADIODIAGNOSTYKI

DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1.       Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza w rejestrze OIL,

2.       Prowadzenie indywidualnej  praktyki lekarskiej umożliwiającej  zawarcie umowy z podmiotem leczniczym (stacjonarna, wykonywania w podmiocie wykonującym działalność leczniczą na podstawie umowy z tym podmiotem)  lub wpis do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez wojewodę,

3.       Posiadanie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej (radiodiagnostyki) lub lekarz będący w trakcie specjalizacji,

4.       Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5.       Posiadanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku   lekarza udzielającego świadczeń medycznych .

6.       Lekarz nie karany za przestępstwa zawodowe, karne, skarbowe –oświadczenie oferenta.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.03.2018r. do 31.03.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – lekarz Pracowni RTGdo dnia 23.02.2018r.r. do godz. 12°°

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00