OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA STANOWISKO POŁOŻNEJ ODCINKOWEJ ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I (W RAZIE POTRZEBY) NOWORODKOWEGO  SZPITAL W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza położne,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu  (położnej )

2.Zarejestrowana indywidualna praktyka położnicza umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe.

4. Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP

5. Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału położniczo – ginekologicznego,  lub oddziału noworodkowego.

 

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie 1 położnej  w celu zabezpieczenia ok. 100godzin/m-c  (udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta).

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.10.2017 do 30.09.2020r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – położna odcinkowa.” do dnia 26.09.2017 r. do godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00