OGŁOSZENIE

O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W RODZAJU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

2.      Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie  umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,

3.      Lekarz nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,

4.      Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP,

5.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza.

6.      Podpisana umowa z ZUS na wydawanie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane: od dnia 01.03.2017r. do 28.02.2019r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert – lekarz POZ NS” do dnia 21.02.2017r. do godz. 12:00

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00