OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

NA IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. O działalności leczniczej (Dz.U. Z 2015 r. Poz. 618 ze zm.) zaprasza ratowników medycznych,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie odpowiedniej liczby ratowników medycznych w celu zabezpieczenia:

a)       ok. 26 280 roboczogodzin udzielania świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2020r. na Izbie przyjęć szpitala w Malborku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert –ratownik medyczny-Izba Przyjęć” do dnia  13.03.2017r. do godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00