OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA

wykonywanie świadczeń medycznych  w zakresie  kardiologii:

·         Badania echokardiograficznego

·         Próby wysiłkowej  EKG

·         Opisu badania holter EKG i RR

·         Konsultacje kardiologiczne pacjentów  w ramach programu diabetologicznego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kierowanych z Poradni Diabetologicznej PCZ Sp. z o.o. w Malborku

i dyżury lekarskie na  oddziale chorób wewnętrznych

SZPITALA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA  Sp. z o.o.  w Malborku

im. Dr Jadwigi Obodzińskiej – Król w Malborku

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ust.1.  ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.  ( Dz.U. nr 112 poz.654 )

zaprasza do zgłaszania ofert spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL

2.      Specjalizacja  – kardiologia

3.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku

4.      Zaświadczenie  o umiejętności wykonywania badania echokardiograficznego

5.      Oświadczenie o umiejętności wykonywania próby wysiłkowej  z EKG

6.      Oświadczenie o umiejętności interpretacji zapisu  holter EKG i holter RR

7.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

8.      Posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne.

9.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza.

Termin składania ofert  5 października 2012 r. godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00