OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT

NA STANOWISKO

ASYSTENTA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.       Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL w Gdańsku lub  innej okręgowej   izbie lekarskiej  lub Wojskowej Izbie Lekarskiej.

2.       Specjalizacja – co najmniej  ukończony drugi rok   szkolenia specjalizacyjnego z chorób wewnętrznych lub kardiologii,

3.       Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku

4.       Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

5.       posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – choroby wewnętrzne

6.       Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza

Termin składania ofert 14 września 2012. godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00