OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
PRZEZ LEKARZA W RAMACH ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU
NR POSTĘPOWANIA 16/2024

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Oddziału Chorób wewnętrznych i Izby przyjęć szpitala w Nowym Dworze Gdańskim – świadczenia w porze dziennej i w ramach dyżurów medycznych.

Wymagania formalne
1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL,
2. Specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych – II st. lub tytuł specjalisty w ww. dziedzinie lub ukończony min. II rok specjalizacji w ww. dziedzinie z dokumentem zawierającym potwierdzenie przez kierownika specjalizacji możliwość pełnienia samodzielnych dyżurów medycznych (zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2021.790),
3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o.
w Malborku (stacjonarna, wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
5. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności.
6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP.

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2024r. do 30.09.2025r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 16/2024 – lekarz oddziału chorób wewnętrznych NDG”

do dnia 18.03.2024r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).
Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00