OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ LEKARZA W RAMACH ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 3/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późn.zm.) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą  do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii ogólnej i Izbie przyjęć szpitala w Malborku (świadczenia w porze dziennej, dyżury medyczne i w ramach gotowości „pod telefonem do pełnienia dyżurów), spełniających następujące wymagania:

 

Wymagania formalne

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej lub I lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista chirurgii,
  5. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 5 lat,
  6. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  7. Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).
  9. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu w zakresie BHP.

 

Umowy będą zawierane na czas określony: od dnia 01.02.2024r. do 31.05.2025r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 3/2024 – lekarz Oddziału CHIRURGII OGÓLNEJ”

do dnia 22.01.2024r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00