OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO RATOWNIKA MEDYCZNEGO
IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 111/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności zaprasza ratowników medycznych prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą  do zgłaszana ofert na stanowisko Ratownika Izby Przyjęć szpitala w Malborku spełniających następujące wymagania formalne:

 

Wymagania podstawowe:

  1. Osoba posiadająca dyplomu potwierdzający kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu ratownika medycznego,
  2. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe.
  3. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej OC dla ratownika medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  4. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
  5. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP.
  6. Osoba posiadająca doświadczenie zawodowe na stanowisku ratownika medycznego – min. 12 miesięcy.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.02.2024r. do 31.01.2027r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 111/2023 – RATOWNIK IP”

do dnia 10.01.2024r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00