OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
I PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 107/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza pielęgniarki prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą  do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki:

 

ZADANIE NR 1 – PIELĘGNIARKA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH I PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU,

ZADANIE NR 2 – PIELĘGNIARKA PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU,

ZADANIE NR 3 – PIELĘGNIARKA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH I PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ PORADNI I PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

 

Wymagania podstawowe:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowane w OIPiP,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
  4. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP,
  5. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie (orzeczenie lekarskie) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki,
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP (Dla ZADANIA NR 3 – BHP dla osób zarządzających personelem).
  7. Osoba posiadająca doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji pielęgniarki koordynującej – min. 2 lata (dotyczy ZADANIA NR 3)

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.02.2024r. do 31.01.2027r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 107/2023 –  PIELĘGNIARKA PORADNI – MALBORK – ZADANIE NR ……….”

do dnia 10.01.2024r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00