OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ ODCINKOWEJ W ODDZIAŁACH
I IZBACH PRZYJĘĆ POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU
(SZPITALE W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM)

NR POSTĘPOWANIA 103/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  zaprasza osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki/położnej odcinkowej w oddziałach
i komórkach organizacyjnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku:

 

ZADANIE 1 – PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA ODCINKOWA – ODDZIAŁY I IZBA PRZYJĘĆ  SZPITALA W MALBORKU

ZADANIE 2 – PIELĘGNIARKA ODCINKOWA – ODDZIAŁY I IZBA PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Wymagania podstawowe:

  1. Pielęgniarka/położna posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowane w OIPiP,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska/położnicza umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
  4. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki/położnej wykonującej zawód na terenie RP,
  5. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki/położnej,
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP.

Umowy zawierane będą na czas określony: od dnia 01.02.2024r. do 31.01.2027r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 103/2023 – PIELĘGNIARKA ODCINKOWA – ZADANIE NR ……………….”

do dnia 10.01.2024r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00