OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA
W RAMACH ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO I NEONATOLOGICZNEGO SZPITALA W MALBORKU
WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

NR POSTĘPOWANIA 97/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą, do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Oddziału pediatrycznego i neonatologicznego szpitala w Malborku (świadczenia w porze dziennej – oddział pediatryczny; w ramach dyżurów medycznych – oddział pediatryczny i neonatologiczny) wraz
z pełnieniem funkcji Koordynatora Oddziału pediatrycznego.

 

Wymagania formalne

 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. Specjalizacja – pediatria st. II lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii,
 3. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista pediatrii,
 4. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 5 lat,
 5. Zarejestrowana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu
  z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 6. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
 7. Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności,
 8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza,
 9. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia zakresu BHP (dla osób kierujących personelem).

 

Umowy będą zawierane na czas określony: od dnia 01.01.2024r. do 30.06.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 97/2023 – lekarz oddziału pediatrycznego – KOORDYNATOR”

do dnia 08.12.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00