OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ LEKARZA W RAMACH ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 87/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób wewnętrznych i w Izbie przyjęć szpitala w Nowym Dworze Gdańskim – świadczenia w porze dziennej
i w ramach dyżurów medycznych.

 

Wymagania formalne

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL,
  2. Specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub ukończony min. II rok specjalizacji w ww. dziedzinie
    z dokumentem zawierającym potwierdzenie przez kierownika specjalizacji możliwość pełnienia samodzielnych dyżurów medycznych (zgodnie z Ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2021.790),
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o. w Malborku (stacjonarna, wykonywana w  przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
  4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  5. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności.
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP.

 

Umowy będą zawierane na czas określony: od dnia 01.01.2024r. do 30.06.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 87/2023 – lekarz oddziału chorób wewnętrznych NDG”

do dnia 08.12.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00