OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 100/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza pielęgniarki wpisane do rejestru OIPiP i prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki Pracowni endoskopowej do udzielania świadczeń w zakresie:

Zadanie 1 – udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni endoskopowej

Zadanie 2 – udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni endoskopowej wraz z pełnieniem funkcji pielęgniarki koordynującej Pracowni endoskopowej

 

Wymagania podstawowe:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowane w OIPiP,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Uprawnienia do wykonywania badań endoskopowych – kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii,
  4. Doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki koordynującej pracowni. – min. 24 miesiące – dot.zadania nr 2,
  5. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe,
  6. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP,
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki,
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP (dla Zadania nr 2 – dla osób kierujących personelem).

 

Umowy będą zawierane na czas określony: od dnia 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 100/2023 – PIELĘGNIARKA ENDOSKOPII zadanie nr ……”
 do dnia 08.12.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00