OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO
LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNUJĄCEJ

NR POSTĘPOWANIA 100/2022

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do zgłaszana ofert na stanowisko Lekarza oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala w Malborku wraz z pełnieniem funkcji koordynującej spełniających wymagania:

Wymagania podstawowe:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty ginekologii lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
  3. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez min. ostatnie 5 lat (oświadczenie),
  4. Doświadczenie w zarządzaniu oddziałem, pododdziałem nie krótsze niż 3 lata (oświadczenie)
  5. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o. w Malborku (stacjonarna, wykonywana w  przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
  6. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe.
  7. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności.
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.
  9. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP dla osób kierujących personelem medycznym.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia od dnia 01.01.2023r. do  dnia 30.04.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 100/2022 – lekarz oddziału poł-gin – koordynator”
do dnia 15.12.2022r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00