OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO (ŚWIADCZENIA W PORZE DZIENNEJ ORAZ  W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH) WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU

NR POSTĘPOWANIA 62/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 711 z późniejszymi zmianami) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

 1. lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie pediatrii – II stopnia
 3. doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako lekarz specjalista pediatrii,
 4. doświadczenie w koordynowaniu oddziałem pediatrycznym – min. 3 lata,
 5. zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu
  z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 6. osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
 7. osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
 8. osoba posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie),
 9. osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP – dla osób kierujących personelem.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2023r..

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

 „Konkurs ofert 62/2021 – lekarz PEDIATRA – KOORDYNATOR”

do dnia 22.12.2021r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00