W dniu 7 lipca 2021r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku została zawarta umowa o udzielenie grantu na wspieranie pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu nr RPPM.05.04.02-22-0001/12 pn. „Pomorscy medycy – bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego , Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikające z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażonym wirusem SARS-CoV-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowych systemu ratownictwa medycznego w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID-19.

Przedmiot umowy:

W ramach otrzymanego grantu zakupiony zostanie sprzęt medyczny oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do walki z COVID-19.

Wartość projektu:

510 000,00 zł,

Termin realizacji grantu:

01.02.2021r. -30.09.2021r.

 

Numer alarmowy        55 646 02 00