OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA
OPISYWANIE BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ
DLA POTRZEB POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

NR POSTĘPOWANIA 14/2021

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn.zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).

 

Zakres świadczeń określono w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT” („SWKO”), które stanowią integralną część do niniejszego ogłoszenia.

 

Termin obowiązywania umowy:  od 01.03.2021r. do 28.02.2023r.

 

Oferty  należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku (ul. Słowackiego 75 (I piętro), 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Oferenta oraz hasłem:
„Konkurs ofert 14/2021 – opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję”

do dnia 23.02.2021r. godz. 14:00

 

Uwaga! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminów, składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

 

Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z zapisami art. 152, 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510).

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00