OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

W RODZAJU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W STEGNIE

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. 2018 poz. 2190) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz. 1248 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

2.      Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,

3.      Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o.
w Malborku (zaświadczenie o wpisie do Rejestru Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich lub Indywidualnych Praktyk Lekarskich).

4.      Lekarz nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,

5.      Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP,

6.      Lekarz posiadający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza.

7.      Decyzja ZUS w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy – kopia.

8.      Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP – kopia dokumentu

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane: od dnia 01.11.2019r. do 31.10.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – lekarz POZ Stegna” do dnia 15.10.2019r. do godz. 10:00

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00