OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU:
RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA W TRANSPORCIE SANITARNYM POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018 poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj.Dz.U.2018 poz. 1510) zaprasza ratowników medycznych-kierowców do zgłaszania ofert.

 

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie:

ZADANIE 1 – 1 ratownika medycznego – kierowcę w celu zabezpieczenia ok. 170 godzin miesięcznie udzielania świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 18.06.2019r. do 31.03.2022r. w transporcie sanitarnym w Malborku.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „Konkurs ofert –ratownik medyczny-kierowca w transporcie sanitarnym” do dnia 12.06.2019 r. do godz. 10:00

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00