OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RAMACH ODDZIAŁU I/LUB PORADNI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert na:

 

Zadanie 1: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej na oddziale chirurgicznym i poradni onkologicznej w Malborku;

Zadanie 2: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej na oddziale chirurgicznym w Malborku;

Zadani nr 3: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej w poradni onkologicznej w Nowym Dworze Gdańskim ;

Zadani nr 4: świadczenie usług zdrowotnych w zakresie chirurgii onkologicznej w poradni onkologicznej w Malborku;

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.04.2019r. do 31.03.2022r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – świadczeniaw zakresie chirurgii onkologicznej – zadanie nr …”

do dnia 15.03.2019r r. do godz. 10°°

 

Rozstrzygnięcie konkursuofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

 

Numer alarmowy        55 646 02 00