OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCHLUB PIELĘGNIARKI

NA IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU LUB W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  napodstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1938) zaprasza ratowników medycznych i pielęgniarki ,do zgłaszana ofert.

 

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie odpowiedniej liczby oferentów w celu zabezpieczenia:

Pakiet 1)dyżurów pielęgniarskich na oddziale wewnętrznym i Izbie Przyjęć Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim (1 pielęgniarka –do 100 godz./m-c)

Pakiet 2)dyżurów ratownika medycznego na  Izbie Przyjęć Szpitali w Malborku (1 ratownik  medyczny – do 96 godz/m-c)

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert –Pakiet nr …..–pielęgniarka/ratownik  (niepotrzebne skreślić) Izba Przyjęć”

dodnia  24.07.2018r. do godz. 12:00.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00