OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH

W RODZAJU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

LUB

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Pakiet 1:świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna)

Pakiet 2:świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane: od dnia 01.08.2018r. do 31.07.2021r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – Pakiet 1- lekarz POZ NS”

lub

„Konkurs ofert – Pakiet 2 – lekarz POZ i POZ NS”

do dnia 18.07.2018r. do godz. 12:00

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00