OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W RAMACH ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zapraszalekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich,do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Zadanie 1: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii wraz z pełnieniem funkcji koordynatora oddziału (przewiduje się zatrudnienie 1 lekarza);

Zadanie 2:Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Malborku – świadczenia zdrowotne w porze dziennej wraz z dyżurami (przewiduje się zatrudnienie 2 lekarzy)

Zadanie 3: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie anestezjologii i Intensywnej terapii lub w trakcie specjalizacji, na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Malborku – dyżury (przewiduje się zatrudnienie 2 lekarzy)

Zadanie 4: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Malborku – świadczenia zdrowotne w porze dziennej wraz z dyżurami oraz pełnieniem dyżurów w ZRM (przewiduje się zatrudnienie 2 lekarzy).

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.04.2018r. do 31.03.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – lekarz AiIT, zadanie nr………”

do dnia 26.03.2018r. do godz. 10°°

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00