OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU: RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA

W ZESPOŁACH WYJAZDOWYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU LUB NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku  napodstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 581, z późn. zm.) zaprasza ratowników medycznych-kierowców do zgłaszania ofert.

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie:

A)     2 ratowników medycznych-kierowców deklarujących udzielanie świadczeń zdrowotnych
w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
w zespołach wyjazdowych w Nowym Dworze Gdańskim w średniomiesięcznej liczbie do 336 godzin.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert: ratownik medyczny-kierowca w NDG ”

do dnia 21.12.2017 r. do godz. 10:00

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania  oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

Numer alarmowy        55 646 02 00