OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁU NA STANOWISKU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W SZPITALACH  W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) zaprasza pielęgniarki /położne,do zgłaszana ofert na stanowiska:

 

I.                     Pielęgniarka/położna koordynująca:

1)       Oddziału noworodkowego -pielęgniarka/położna

2)       Izby przyjęć – pielęgniarka

3)       Przychodni Specjalistycznej w Malborku- pielęgniarka

II.                    Pielęgniarka odcinkowa:

1)       Oddziału chirurgicznego Malbork

2)       Oddziału wewnętrznego Malbork

3)       Izby Przyjęć Malbork

4)       Oddziału wewnętrznego Nowy Dwór Gdański

5)       Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Nowy Dwór Gdański

6)       Przychodni Specjalistycznej Nowy Dwór Gdański

7)       Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nowy Dwór Gdański

8)       Pielęgniarka Hospicjum Domowego

9)       Pielęgniarka Oddziału noworodkowego

10)   Pielęgniarka oddziału pediatrycznego

11)   Przychodni Specjalistycznej Malbork

III.          Położna odcinkowa

1) Oddziału Położniczo-ginekologicznego Malbork

spełniających następujące wymagania formalne:

1. Pielęgniarka/położna posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,

2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska/położnicza umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,

3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.

4. Posiadanie  aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki /położnej wykonującej zawód na terenie RP ,

5. Wykonywanie zawodu  w ostatnich 5 latach w warunkach oddziału położniczo – ginekologicznego,  lub oddziału noworodkowego, ZOL, oddziały zachowawcze (np. oddział wewnętrzny, psychiatryczny), oddziału chirurgicznego, przychodni specjalistycznej, Izby przyjęćprzez min. 24 miesiące w ciągu.

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane:
od dnia 01.08.2017r. do 31.07.2020r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert – pielęgniarka/położna  …………………………………………(wstawić nazwę)”

do dnia 25.07.2017 r. do godz. 10:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.szpital.malbork.pl).

                Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja).

                Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyny.

Numer alarmowy        55 646 02 00