Malbork: dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej, znak sprawy: PCZ.ZP.1/14 Numer ogłoszenia: 22622 – 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii…

Malbork 2014-01-03     OGŁOSZENIE   Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą  w zakresie medycyny ratunkowej. Oferujemy pracę  na podstawie umowy  cywilno- prawnej , zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 12/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013r, zmieniającego zarządzenie w sprawie zawierania i realizacji…

Numer alarmowy        55 646 02 00