OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERTNA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE  CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ  

NA ODDZIALE CHIRURGII  ONKOLOGICZNEJI PORADNI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

SZPITALA IM. DR JADWIGI OBODZIŃSKIEJ – KRÓL W MALBORKU

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie Art. 26 ustawy o działalności leczniczej  z dnia 15 kwietnia 2011r.
( Dz.U. nr 112 poz.654 ) .

zaprasza do zgłaszania ofert  spełniających następujące wymagania formalne:

1.      Lekarz  posiadający czynne prawo wykonywania zawodu

2.      Specjalizacja   z  chirurgii onkologicznej

3.      Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca  podpisanie  umowy kontraktu z PCZ Sp z o.o. w Malborku

4.      Nie karany za przestępstwa  umyślne, zawodowe, skarbowe.

5.      posiadanie ważnej  polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza  na terenie RP w zakresie specjalności – chirurgia onkologiczna z wykonywaniem  zabiegów operacyjnych

6.      Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku lekarza, a w szczególności szczepienie przeciw WZW B

Termin składania ofert    11 kwietnia  2013r godz. 10:00

Szczegółowe warunki konkursu dostępne na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  www.szpital.malbork.pl

Numer alarmowy        55 646 02 00