Malbork: remont i modernizacja pomieszczeń ZOL w Nowym Dworze Gdańskim Numer ogłoszenia: 267810 – 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny…

Numer alarmowy        55 646 02 00