Pogotowie ratunkowe powinno być wzywane w sytuacjach
nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.


Pogotowie ratunkowe można wezwać dzwoniąc pod numer:
112 lub 999


Dyspozytorowi należy podać następujące informacje:

miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja)

powiedzieć co się dzieje,

wymienić inne istotne informacje,

 

Pozostań z chorym do chwili przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Jeśli w stresie zapomnimy podać części tych informacji, dyspozytor pomoże nami zada dodatkowe pytania, na które należy udzielić krótkiej, zwięzłej odpowiedzi.


Pogotowie ratunkowe można i należy wezwać w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
w szczególności w następujących przypadkach:

 1. nagłe zatrzymanie krążenia,
 2. wypadek komunikacyjny w którym są ranni,
 3. upadek z dużej wysokości, amputacja ręki przez maszynę,rozległe rany szarpane, rozległe rany z silnym krwawieniem, itp.,
 4. utrata przytomności,
 5. zaburzenia świadomości,
 6. drgawki,
 7. nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 8. zaburzenia rytmu serca,
 9. nasilona duszność,
 10. nagły ostry ból brzucha,
 11. uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi,
 12. krwotok z przewodu pokarmowego lub dróg rodnych,
 13. oparzenie dużej powierzchni ciała (oparzenie termiczne, chemiczne),
 14. porażenie prądem (nawet, gdy poszkodowany jest przytomny),
 15. zatrucie lekami, środkami chemicznymi, dymem podczas pożaru,
 16. nagły niedowład kończyn, utrudniona mowa,
 17. udar cieplny,
 18. wyziębienie,
 19. uderzenie piorunem,
 20. podtopienie lub utonięcie,
 21. próba samobójcza,
 22. poważne urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające poruszanie się,
 23. gwałtownie postępujący poród.

Za wezwanie karetki się nie płaci i można ją wezwać także do osoby nieubezpieczonej,  jeśli jest ona w stanie zagrożenia życia.

Apelujemy o niewzywanie karetki do zachorowań, które nie powodują nagłegozagrożenia zdrowia i życia.

Wezwanie karetki ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.

Za nieuzasadnione wezwanie pogotowia ratunkowego policja po wezwaniu przez pogotowie, nakłada mandaty z art. 66 kodeksu wykroczeń, tj. grozi za to grzywna do 1500 zł.

W razie zachorowania można również skorzystać, w zależności od stanu chorego
i pory dnia, z następującej pomocy:

 1. Lekarz pierwszego kontaktu – należy się do niego udać osobiście w przypadku lżejszych zachorowań, nie stwarzających nagłego zagrożenia zdrowia i życia (np. przeziębienie, przewlekłe nadciśnienie),
  w dni powszednie w godz. 8-18.
 2. Izba Przyjęć lub Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – należy się do niego udać osobiście w przypadku zachorowań i urazów stwarzających nagłe zagrożenie życia, ale nie wymagających wezwania pogotowia, przez całą dobę.
 3. Przychodnia „NiŚOZ” (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna) – należy się do niej udać osobiście w przypadku lżejszych zachorowań, nie stwarzających nagłego zagrożenia zdrowia i życia (np. bóle brzucha, wymioty, bóle głowy, bóle krzyża nieustępujące po podaniu leków), w dni powszednie w godz. 18-8 oraz w święta. W tym przypadku możliwe jest też wezwanie lekarza do domu pacjenta, który sam nie może dotrzeć do przychodni.

Pierwsza pomoc

Zanim dotrze karetka możesz uratować komuś życie. Nawet najkrótszy czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego to są 3 – 4 minuty. W tym czasie każdy może udzielić pierwszej pomocy. Nie należy się tego bać. Dyspozytor pogotowia może każdego instruować, co należy zrobić do czasu oczekiwania na interwencję pogotowia.

Oto 7 najważniejszych zasad:

 1. Sprawdź bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
 2. Sprawdź czy poszkodowany jest przytomny (mów do niego, gdy nie odpowiada potrzaśnij za barki lub uciśnij na mostek) – gdy brak reakcji: wezwij pomoc – 112 lub 999
 3. Udrożnij drogi oddechowe (połóż rękę na czole i brodzie poszkodowanego odginając głowę do tyłu)
 4. Przez 10 sekund sprawdzaj czy oddycha (pochyl się nad twarzą staraj się wyczuć i wysłuchać oddech i patrz na klatkę piersiową czy się poruszyła).
 5. Jeżeli wyczuwasz oddech to znaczy, że jest też krążenie, wtedy ułóż poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, jeżeli nie doznał urazu kręgosłupa. Gdy podejrzewasz uraz kręgosłupa u poszkodowanego pozostaw go w pozycji na wznak z odgiętą głową do tyłu.
 6. Jeżeli po udrożnieniu dróg oddechowych przez 10 sekund brak jest oddechu to znaczy, że doszło do zatrzymania krążenia – upewnij się czy został wezwany zespół ratownictwa medycznego.
 7. Ułóż poszkodowanego na twardym podłożu i podejmij uciskanie klatki piersiowej pośrodku mostka ułóż ręce tak aby nadgarstek leżał jeden na drugim uciskaj 100-120 razy na minutę tak aby klatka piersiowa obniżyła się o 1/3 wysokości. Jeżeli decydujesz się na wykonywanie oddechu „usta usta” – odegnij głowę do tyłu zamykając nos i obejmując usta – wykonuj to w sekwencji 30 uciśnięć do 2 oddechów.

Jeżeli poszkodowanym jest niemowlę lub dziecko do pkt. 6 postępowanie jest takie samo jak przy osobie dorosłej. W sytuacji gdy stwierdzimy brak oddechu u dziecka wykonujemy pierwsze 5 wdechów, patrzymy czy po ich wykonaniu nie pojawiły się zauważalne oznaki powrotu krążenia (powrót oddechu, kaszel, poruszenie się), jeżeli nie to wykonujemy uciskanie klatki piersiowej 100 do 120 razy na minutę, gdy decydujemy się na wykonywanie oddechu „usta usta” – u dzieci lub „usta usta nos” u niemowląt to wykonujemy w sekwencji 30:2.

Uciskanie klatki piersiowej pośrodku mostka wykonuj u dziecka nadgarstkiem jednej dłoni, u niemowląt dwoma palcami pośrodku mostka.

Postępowanie przy zadławieniu niemowlęcia

 

W stosunku do niemowląt (dziecko do 1 roku życia), obowiązują inne zasady udzielania pierwszej pomocy przy zadławieniu.

Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności. Pamiętaj! Udzielając pierwszej pomocy możesz uratować życie!

Jeśli do dróg oddechowych dostanie się ślina, kawałek pokarmu lub cokolwiek innego poza powietrzem, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca!

Jak odróżnić zakrztuszenie od zadławienia?

Zakrztuszenie – jeśli dziecko otwiera buzię, próbuje odkrztusić, pluje i kaszle, a jego twarz staje się czerwona – nie pomagaj mu! Pozwól dziecku samodzielnie odkrztusić pokarm. Nadmierna pomoc w przypadku zakrztuszenia może prowadzić do zadławienia.

Zadławienie – gdy niemowlę jest dość ciche, nie może wydać z siebie dźwięku, oddech staje się utrudniony, a jego twarz staje się blada to znaczy, że dziecko potrzebuje Twojej pomocy! Należy rozpocząć pierwszą pomoc przy zadławieniu. Niemowlę może kasłać i próbować odkrztusić, jeśli doszło do częściowego zakrztuszenia.

K o r y t a r z   ż y c i a

WŁĄCZ MYŚLENIE !!! 

Od 6 grudnia 2019 w ustawie prawie o ruchu obowiązuje zapis dotyczący tworzenia korytarza życia.

Oto zasady, do których powinni się stosować wszyscy kierowcy:

 1. Jeśli widzisz, że droga zaczyna się korkować – zjedź na bok pasa.
 2. Nie czekaj do czasu, aż usłyszysz sygnał karetki, zjedź od razu pozostawiając między autami przestrzeń umożliwiającą przejazd dla służb ratunkowych.
 3. W przypadku, gdy autostrada ma dwa pasy, kierowcy na lewym zjeżdżają zawsze – na lewo, kierowcy na pozostałych pasach – na prawo.

W ten sposób tworzy się szeroki pas (korytarz życia), którym służby ratunkowe mogą dojechać do poszkodowanych i poruszać się w obu kierunkach.

 

Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zgodnie z art. 13 RODO1 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, z którym można kontaktować się listownie na adres siedziby: 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/16 lub za pomocą e-mail: sekretariat@pcz.net.pl.

 2. Współadministratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w SWD PRM są:

 1. minister zdrowia,

 2. wojewodowie,

 3. dysponent lotniczych zespołów ratownictwa medycznego,

 4. dysponenci zespołów ratownictwa medycznego.

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iod@pcz.net.pl lub listownie na adres siedziby Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane w SWD PRM są udostępniane wyspecjalizowanym podmiotom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów teleinformatycznych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w SWD PRM. Podmioty te nie mogą powierzać przetwarzania danych innym podmiotom ani udostępniać danych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym2.

 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania. Realizacja powyższego uprawnienia może zostać delegowana na współadministratora, o którym mowa w pkt 2 a) – d) właściwego pod względem posiadanych kompetencji.

 5. W przypadku występowania z żądaniem realizacji prawa dostępu na podstawie art. 15 RODO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mają Państwo obowiązek podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego dotyczy to żądanie, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.

 6. Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 7. Na wniosek osoby zainteresowanej dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Osoba zainteresowana może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego;

 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów:

 1. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

 2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta3,

 3. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy4,

 4. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją – w zakresie danych użytkowników SWD PRM5.

 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Państwowego Ratownictwa Medycznego.6

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

 2. Podanie Państwa danych osobowych i ich przetwarzanie w SWD PRM jest niezbędne do skutecznej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Administrator Danych Osobowych

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993, z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127).

4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).

5Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. 2018 r. poz. 357).

6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz.U.2019 r. poz. 1310).